1. Αυτός που κανείς δεν μπορεί να βλάψει.
2. Αυτός που είναι ευμενής, ο ελεήμων.
3. Αυτός που κατέχει λαούς.
4. Αυτός που επιβλέπει και προνοεί τα πάντα.
5. Αυτός που είναι περίβλεπτος.
6. Αυτός που βασίζεται στο πλήθος, ο ευεργέτης.
7. Αυτός που είναι έδρα και στήριγμα του λαού.

1.Εκ του σίνω , βλάπτω
σινεύς = βλαπτικός
α+σινεύς = ασινεύς , αβλαβής.
όν ουδείς δύναται βλάψαι.

2. Από το βαίνειν ίλεως
Ο ευμενής, ο ελεήμων.

3.Από το πεπάσθαι (κεκτήσθαι) λαούς .
Πάμματα = κτήματα
Πασιλεύς – Βασιλεύς

4. Πασιλεύς = Ο πάντα λεύσων (επιβλέπων και παντός προνοών).
(Αυτός που επιβλέπει και προνοεί τα πάντα).

5.Παρά την βάσιν και το λεύσειν  ο εν τω περϊέναι 
Ο περίβλεπτος.

6.Παρά το βάσιν ίλης έχων μετά πλήθους ποιούμενος την βάσιν και την έξοδον.(αυτός που βασίζεται στο πλήθος)
δεί γαρ αληθώς βασιλέα καλοποιείν (ευεργετείν)
Ο δε κακοποιών είναι Τύραννος.

7.Παρά το βάσις είναι λαού, τουτέστιν έδρα και στήριγμα του λαού.