δ θωμαζόμενος μάλιστα κα παντς το στρατεύματος γεόμενος 
Λακεδαιμ
όνιος ν  
Λεων
ίδης ναξανδρίδεω

το Λέοντος

το Ερυκρατίδεω

το ναξάνδρου

το Ερυκράτεος

το Πολυδώρου

το λκαμένεος

το Τηλέκλου

το ρχέλεω

το γησίλεω

το Δορύσσου

το Λεωβώτεω

το χεστράτου

το γιος

το Ερυσθένεος

το ριστοδήμου

το ριστομάχου

το Κλεοδαίου

το λλου

το ρακλέος.

Πηγή: ρόδοτος, στοριν βδόμη, πιγραφομένη Πολύμνια

 Πηγή